ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ/ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ


Η μεθοδολογία και οι δραστηριότητες για την εφαρμογή του προγράμματος είναι: το Έργο ξεκινά με το σχεδιασμό μιας έκθεσης ανάλυσης για τις προδιαγραφές της Πύλης Χαρτοφυλακίου, περιλαμβανομένης μιας Έρευνας Αναγκών στοχεύοντας στους πιθανούς χρήστες της προτεινόμενης Πύλης (O1). Η δραστηριότητα αυτή θα οδηγήσει στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη της Πύλης Ψηφιακού Χαρτοφυλακίου (Ο2), που θα στοχεύσει, πιο συγκεκριμένα, στην ανάπτυξη του ψηφιακού εργαλείου, την πλήρη διευκρίνιση της δομής του και των τεχνικών προδιαγραφών. Παράλληλα με την ανάπτυξη του Ο2, μια Βάση Δεδομένων Ψηφιακού Χαρτοφυλακίου (Ο3) θα αναπτυχθεί, βασισμένη σε όλα τα προαναφερθέντα. Επιπροσθέτως, ένα Βιβλίο Οδηγού Χρήστη Ψηφιακού Χαρτοφυλακίου (Ο4) θα σχεδιαστεί  θα δομηθεί έτσι, ώστε να βοηθήσει τους χρήστες στην εύκολη χρήση της ΠΨΧ προκειμένου να δημιουργήσουν το ψηφιακό χαρτοφυλάκιο. Τέλος, ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα (Ο5) θα σχεδιαστεί και θα πραγματοποιηθεί,  προκειμένου να εκπαιδεύσει τους δικαιούχους στον τρόπο χρήσης της ΠΨΧ. Η  δομή και η μέθοδος μεταφοράς θα καθοριστούν από τη συνεργασία και η φάση υλοποίησης για περιλαμβάνει και την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού προγράμματος που θα σχεδιαστεί, ώστε να αξιολογήσει την αποτελεσματικότητα του έργου. 

Horizontal Deliverables

D1. Project Meetings

 — Meeting 1 (click here)

 — Meeting 2 (click here)

 — Meeting 3 (click here)

 — Meeting 4 (click here)

 — Meeting 5 (click here)

D2. Management Plan

 — Work Plan and Work flow (click here)

D3. Quality Assurance

 — Quality Assurance Strategy and Quality Assurance Committee (click here)

 — Quality Assurance Statement (click here)

 — Contingency Plan (click here

D4. Dissemination Strategy

 — Dissemination Reporting Spread Sheet (click here)

 Newsletters 

 Press Releases

D8. Indicators Report (click here)

Intellectual Outputs

O1. Needs Analysis Report for the Digital Portfolio Portal — to download the report (click here) — to download the Need Analysis National Report (click here)
O2. The Digital Portfolio Portal (DPP) — The final version of the portal is available
O3. Digital Portfolio Database (click here)
O4. Digital Portfolio User Guidebook (click here)
O5. EDIPUS Training Courses for University Students (click here)
 — The EDIPUS course in Modules (click here)