ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ


Σχεδιάγραμμα Διετίας

1ος ΧΡΟΝΟΣ

Δεκέμβριος 2015: 1η Συνάντηση, Κύπρος

 • Διευκρίνιση σχεδίου διαχείρισης, οργάνωσης και επικοινωνίας
 • Επεξήγηση των δραστηριοτήτων και των παραδοτέων, περιλαμβανομένου του χρονοδιαγράμματος
 • Σχεδιασμός δράσεων από τους Υπευθύνους των Αποτελεσμάτων
 • Συζήτηση της δομής και των τεχνικών διευκρινήσεων της ΠΨΧ (Ο1/Α1) και της ανάπτυξης του Εργαλείου ΠΨΧ (Ο2/Α1)
 • Συζήτηση επί της Έρευνας για τις ανάγκες των φοιτητών Πανεπιστημίων, των Συμβούλων Καριέρας και των Εργοδοτών (Ο1/Α2)
 • Εικόνα Προγράμματος (Λογότυπο)
 • Δομή Διαδικτυακού Σχεδιασμού
 • Δείκτες Προόδου (Στρατηγική QA + Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης)
 • Σχεδιασμός Διάχυσης
 • Εσωτερική Αξιολόγηση

 

Ιούνιος 2016: 2η Συνάντηση, Ιταλία 

 • Διάχυση φυλλαδίων και υλικού Έργου
 • Συζήτηση Αποτελεσμάτων του Output 1
 • Outputs 2 (A2), O3 (A1), O4 (A1/A2) και σχεδιασμός υλοποίησης
 • Σχεδιασμός και ανάπτυξη Βάσης Δεδομένων/Πλατφόρμας (O3/A1)
 • Έλεγχος και τεχνικές προσαρμογές της Βάσης Δεδομένων (O2/A2)
 • Σχεδιασμός δομής και συγκέντρωση αναγκαίου υλικού για το Εγχειρίδιο Χρήστη του Ψηφιακού Χαρτοφυλακίου (O4/A1) και ανάπτυξη περιεχομένου (O4/A2)
 • Συζήτηση για τη διοργάνωση Εκπαιδευτικής Δραστηριότητας C1 στην Ελλάδα

 

2ος ΧΡΟΝΟΣ

 Νοέμβριος 2016: 3η Συνάντηση, Ελλάδα

 • Πρόοδος στον έλεγχο και τις τεχνικές προσαρμογές της ΠΨΧ (Ο2/Α2)
 • Πρόοδος στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη της Βάσης Δεδομένων/Πλατφόρμας (O3/A1) και συζήτηση για τον έλεγχο και τις τεχνικές προσαρμογές (O3/A2)
 • Πρόοδος στην ανάπτυξη του Περιεχομένου στον Οδηγό (O4/A2)
 • Συζήτηση για μετάφραση σε όλες τις γλώσσες των εταίρων (O2/A3, O4/A3)
 • Συντονισμός των 1ων Τοπικών Πολλαπλασιαστικών Δράσεων και ανακοινώσεων
 • Σχεδιασμός, δομή και διαχείριση πιλοτικών ελέγχων του εκπαιδευτικού προγράμματος για φοιτητές Πανεπιστημίων (O5/A1, A2)
 • Εφαρμογή της Εκπαιδευτικής Δραστηριότητας C1
 • Εσωτερική Αξιολόγηση – Έναρξη διαδικασιών εκτίμησης επί των φάσεων πιλοτικών ελέγχων

 

Απρίλιος 2017: 4η Συνάντηση, Αυστρία

 • Προώθηση δράσεων για επικείμενες εκδηλώσεις
 • Διάχυση φυλλαδίων και υλικού του Προγράμματος και των επικείμενων 2ων Τοπικών Πολλαπλασιαστικών Εκδηλώσεων (E2, E4, E6, E8, E10, E12, E14)
 • Παρουσίαση της Πύλης του Ψηφιακού Χαρτοφυλακίου
 • Τελειοποίηση και παρουσίαση της Βάσης Δεδομένων του Ψηφιακού Χαρτοφυλακίου
 • Πρόοδος στη μετάφραση του περιεχομένου του Οδηγού Χρήστη του Ψηφιακού Χαρτοφυλακίου
 • Feedback του πιλοτικού ελέγχου του εκπαιδευτικού προγράμματος του EDIPUS
 • Εσωτερική αξιολόγηση – Έναρξη διαδικασίας εκτίμησης
 • Τελική Συνέντευξη Τύπου για τα αποτελέσματα
 • Εσωτερική αξιολόγηση – πρόοδος διαδικασίας εσωτερικής ενσωμάτωσης για τις φάσεις πιλοτικού ελέγχου

 

Σεπτέμβριος – Οκτώβριος 2017: 5η Συνάντηση, Κύπρος

 • Κλείσιμο κάθε εκκρεμούς ζητήματος
 • Αναφορές εσωτερικής αξιολόγησης
 • Προετοιμασία Τελικής Έκθεσης

 

  Gantt Chart of the project